Investeeringute üleandmine osaühingule mitterahalise sissemakse abil

Investeeringute üleandmine osaühingule mitterahalise sissemakse abil

Sageli jõuavad investorid sellesse punkti, kus saavad aru, et on mõistlik eraisikuna loodud investeerimisportfell viia üle äriühingu alla (tutvu ettevõtte alt investeerimise plusside ja miinustega selles artiklis). Järgmisena tekib küsimus, kas ja kuidas viia olemasolevad investeeringud ettevõtte alla.

Lisaks võimalusele müüa investeeringud maha ettevõttele, millega tihti kaasneb tulumaksukohustus, või alustada investeerimist ettevõtte alt nullist, on üheks levinud võimaluseks seda teha mitterahalise sissemaksena osaühingu osakapitali. Selles artiklis vaatame detailselt, mida arvestada mitterahalise sissemakse abil osaühingule investeerimisportfelli üleandmisel.

Kas investeerimiseks sobilik osaühing on asutatud?

Kui osaühing, kuhu investeerimisportfell soovitakse üle anda, on juba loodud, tasuks mõelda, kas osaühing on üldse sobiv, et seal hoida oma investeerimisvarasid?

Kui osaühingus käib aktiivne äritegevus, millega kaasnevad ka riskid (näiteks on sõlmitud üürilepinguid, palgatud töötajad), siis osaühingu pankrotistumise korral muutuvad ka investeeringud pankrotivaraks ja tekib võimalus seeläbi oma investeeringutest ilma jääda.

Samuti ei pruugi olla mõistlik kasutada varahalduseks osaühingut, kus on mitmeid osanikke.

Vahel soovitakse aga luua ühine varahaldusettevõte koos elukaaslase või äripartneriga. Sellisel juhul tasuks kindlasti kaaluda osanike lepingu sõlmimist, kus lepitakse kokku lahendustes kui partnerlus peaks millegi pärast purunema.

Kui investeerimiseks sobivat osaühingut ei ole loodud, tuleb see asutada.

Kas põhikiri lubab mitterahalise sissemakse tegemist?

Kui osaühing on sobilik investeerimisportfelli üleandmiseks, siis järgmiseks tuleks vaadata osaühingu põhikirja: kas põhikiri lubab mitterahalise sissemakse tegemist ja ülekursi kasutamist.

Juhul kui osaühing on juba olemas või see asutatakse elektrooniliselt, siis reeglina osaühingu põhikiri ei luba mitterahalise sissemakse ja ülekursi kasutamist. Seega tuleb esmalt muuta osaühingu põhikirja. Lisaks tuleb muuta ära põhikirjas ka osakapitali suurus vastavalt sellele, millisel määral mitterahalise sissemakse abil osakapitali suurendatakse.

Põhikirja muutmiseks tuleb läbi viia osanike koosolek kui osanikke on mitu ning koostada osanike koosoleku protokoll. Kui osanikke on osaühingus üks, piisab ainuosaniku otsusest.  Seejärel tuleb esitada avaldus äriregistrile ettevõtjaportaalis koos digiallkirjastatud osanike koosoleku protokolli/ainuosaniku otsuse ja muudetud põhikirja tekstiga.

Äriregister teeb otsuse põhikirja muutmise kohta 5 päeva jooksul.

Mitterahalise sissemakse tegemine osaühingusse

Kui osaühing on juba loodud ning osakapital sisse makstud, siis saab mitterahalise sissemakse osaühingusse teha osakapitali suurendamise abil.

Osakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksega tuleb koostada kolm dokumenti:

  1. osanike koosoleku protokoll või ainuosaniku otsus;
  2. mitterahalise sissemakse üleandmise leping;
  3. mitterahalise sissemakse hindamise akt.

Juhul kui osaühingu osakapital on alla 25 000 euro ja suurendamise tulemusena saadud või suurendatava osa nimiväärtus on alla 25 000 euro, hindab mitterahalise sissemakse väärtust tavaliselt juhatus või toimub hindamine põhikirjas sätestatud korras.

Kui osakapital on 25 000 eurot või mitterahalise sissemakse arvel saadud või suurendatava osa nimiväärtus on vähemalt 25 000 eurot või üle selle, peab mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist kontrollima audiitor.

Mitterahalise sissemakse tegemisel tuleb otsustada ka, mis osa kajastatakse osakapitalina ja mis summa (kui üldse) kajastatakse ülekursina. Ülekurss on tasu, mille osaühing saab osa eest kui see ületab osa nimiväärtust.

Mitterahalise sissemaksega osakapitali suurendamiseks tuleb taas koostada avaldus kapitali muutmiseks ettevõtjaportaalis äriregistrile ning lisada sinna juurde ülalloetletud digiallkirjastatud dokumendid. 

Mida teha, kui mitterahalise sissemakse väärtus on suurem kui 25 000 eurot?

Sageli küsitakse, et kui mitterahalise sissemakse väärtus on suurem kui 25 000 eurot, siis kas tuleb kindlasti kaasata audiitor?

Alates 1. veebruarist 2023 on muutunud äriseadustiku paragrahv, mis käsitleb audiitori kaasamise kohustust ning uus tekst võib olla erinevalt tõlgendatud. Meie praktika näitab, et  audiitori kaasamine ei sõltu mitterahalise sissemakse väärtusest vaid osaühingu osakapitali suurusest.

Ehk kui investeerimisportfelli väärtus on suurem kui 25 000 eurot, siis on võimalik suurendada osakapitali selliselt, et kanda osa mitterahalisest sissemaksest ülekurssi, et osakapital või suurendatav osa ei ületaks 25 000 eurot. 

Millal on vaja kaasata mitterahalise sissemakse tegemisse notar?

Kui mitterahalise sissemakse esemeks on näiteks kinnisvara või osalus osaühingus, on mitterahalise sissemakse üleandmise lepingvajalik teha tavaliselt notaris. Samuti on üheks alternatiiviks asutada osaühing mitterahalise sissemaksega notari juures, sest sellisel juhul ei pea ise tegelema põhikirja muutmisega. 

Kuidas kajastatakse muudatused raamatupidamises?

Raamatupidamises mitterahalise sissemakse vormistamiseks peab olema sõlmitud vara üleandmise leping ning tuleb ära teostada tehingu vara ettevõttele üleandmiseks, näiteks väärtpaberite makseta väärtpaberikandega.

Raamatupidamises kajastatakse peale tehingu toimumist osakapitali/ülekurssi muutmist ning aktiva poolelt kajastatakse saadud vara. Osakapitali sissemaksed tuleb samuti deklareerida TSD lisas 7.

Oluline teada

Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et mitterahalise sissemakse tegemisel peab olema majanduslik sisu ning selle ainsaks eesmärgiks ei saa olla maksudest kõrvalehoidumine. Ehk siis mitterahalise sissemakse tulemusena ei tohiks tekkida olukorda, kus investor saab mitterahalise sissemakse tulemusena majanduslikus mõttes tulu ning väldib maksukohustust tehingu majanduslikku sisu moonutatult kajastades.

Kui mitterahalise sissemakse tegemise eesmärgiks on üksnes hoiduda kõrvale investeeringute müügist tekkivast tulumaksukohustusest, siis on Maksu- ja Tolliametil õigus kohaldada maksustamisel sellise tehingu tingimusi, mis vastavad tegelikule majanduslikule sisule.


Kui sul on küsimusi teema kohta või soovid abi mitterahalise sissemakse vormistamisega, siis kirjuta info@targetsmart.ee või saada päring.
Meie jurist abistab mitterahalise sissemakse tegemise protsessi kõikides etappides.